Salgs- og leveringsbetingelser for www.remotesupport.no

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle bedriftssalg heretter kalt virksomheten fra remotesupport.no såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom. For å kunne handle på remotesupport.no må du ha fylt 18 år.

 

Kunder

Remotesupport.no selger kun til vrksomheter med org.nr registrert i Brønnøysundregisteret. Remotesupport.no forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i remotesupport.no produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Bruksanvisning vil følge med eller være tilgjengelig på produsentens hjemmeside. Alle varer solgt på Remotesupport.no kan brukes i Norge.

Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato, eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder remotesupport.no seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra remotesupport.no i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan remotesupport.no ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works remotesupport.no lager. Dersom virksomheten mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til remotesupport.no AS innen 5-fem virkedager regnet fra levering.

Levering/Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på remotesupport.no lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på virksomheten når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser kontant betaling. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder remotesupport.no seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling.

Salgspant - Eiendomsrett

Remotesupport.no forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert virksomheten til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med remotesupport.no eiendomsrett av virksomheten og holdes adskilt fra virksomhetens varelager.

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes virksomheten eller forhold på hans side, har remotesupport.no ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når remotesupport.no foretar retting eller omlevering, kan ikke virksomheten gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 5-fem virkedager regnet fra levering. Ved fysiske skader på vare så må embalasje ikke kastes for hensyn til dokumentasjon og retur.

Reklamasjon

Virksomheten forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Virksomheten skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 5 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven). Eventuell garanti til Virksomheten og dens kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. Remotesupport.no gir ikke virksomheten eller dennes kunder egen garanti på produktene. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. 

Erstatningsansvar

Remotesupport.no fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor remotesupport.no forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er remotesupport.no erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. 8. 

Servicemail

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

Force Majeure

Er remotesupport.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos remotesupport.no eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er remotesupport.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Oslo Tingrett som vedtatt verneting.